Polityka prywatności

1. Słowniczek pojęć.
Pojęcia użyte poniżej należy rozmieć w następujący sposób:

 • RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Dane - dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust 1) RODO;
 • Media Społecznościowe - portale, w których Administrator Twoich Danych posiada profil, czyli
  na moment sporządzania Polityki - portale Facebook oraz Instagram;
 • Administrator - Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7) RODO, wskazany w
  punkcie (2);
 • Strona - strona internetowa: http://www.panipuilowa.pl, w tym prowadzony blog.

2. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich Danych jestem ja - Maria Salamon, autorka treści na Stronie, profili w
Mediach Społecznościowych i blogu. Masz możliwość kontaktu z Administratorem danych przez profil
na Mediach Społecznościowych i pod tym adresem e - mail: panipupilowa@gmail.com

3. Jak Twoje dane są zbierane?

Zbieram tylko takie dane, które konieczne są dla wykorzystywania funkcjonalności strony, kontaktu, a
także zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy. Dane przekazujesz mi poprzez:

 • komentowanie na blogu;
 • wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną;
 • kontakt za pośrednictwem moich profili w Mediach Społecznościowych(wiadomości, komentarze, reakcje).

4. W jakim celu Twoje dane są przetwarzane?

Twoje Dane przetwarzane są w celach:

 • korzystania z możliwości komentowania wpisów na Stronie i w Mediach Społecznościowych
  (przetwarzanie danych niezbędnych dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • bieżącego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (przetwarzanie danych niezbędnych
  dla wykonania umowy, lub niezbędnych dla realizacji celów wynikających z prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora z art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO);
 • zawierania umów oraz ich wykonywania (przetwarzanie danych niezbędnych dla wykonania
  umowy z art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy
  (przetwarzanie danych niezbędnych dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • rozliczania oraz księgowania wykonywanych usług (przetwarzanie danych niezbędnych do
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

5. Jak długo Twoje dane są przetwarzane?

Twoje dane przetwarzane są przez okres konieczny dla realizacji konkretnych celów: udzielania
odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do mnie, prowadzenia z Tobą dyskusji w
ramach komentarzy pod poszczególnymi postami oraz wpisami na blogu, a także publikacji tych
wpisów i postów udostępniania moich postów Tobie jako osobie obserwującej mój profil w Mediach

Społecznościowych, informowania Cię o aktualnościach z mojej działalności, a także oferowanych
usługach za pomocą postów, które umieszczam w Mediach Społecznościowych:

 • dane pozostawione w celu zamówienia i realizacji usługi- przez okres wykonania umowy a także
  okres przedawnienia ostatniego z roszczeń związanych z zawarciem umowy
 • dane przekazane w związku z rozliczeniem umowy (rachunki, faktury) - przez okres, w jakim
  administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację zgodnie z przepisami prawa
 • Dane pozostawione w celu kontaktu - na czas udzielenia odpowiednich informacji
 • Dane pozostawiane w komentarzach na Stronie i w Mediach Społecznościowych - w okresie, w
  jakim komentowane wpisy na Stronie i w Mediach Społecznościowych są publikowane.

6. Gdzie Twoje Dane są przechowywane?

Dane przechowywane są:

 • na moim urządzeniu wykorzystywanym do obsługi Strony i Mediów Społecznościowych;
 •  na serwerach hostingodawcy ;
 • w zakresie prowadzonej korespondencji e - mail - na serwerach Google Inc., zgodnie z polityką
  prywatności Google ;
 • w zakresie danych przekazywanych za pośrednictwem Mediów Społecznościowych - na
  serwerach Facebook Inc., zgodnie z polityką prywatności produktów Facebooka ;

7. Jakie masz uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Jeśli udzieliłeś zgodę na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody
oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie).
Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o
ile ich przetwarzanie przestało być konieczne dla wykonania usługi), a także ograniczenia ich
przetwarzania.
Możesz również w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych.
W celu wykonania swoich uprawnień, skontaktuj się pod adresem poczty elektronicznej:
panipupilowa@gmail.com.
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych(więcej informacji dostępnych jest na stronie UODO)

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij formularz, abym mogła Ci wysłać adekwatną ankietę.
Później wspólnie ustalimy termin spotkania.

Umów wizytę